අයදුම්පත පුරවන්න

පහසු පියවර 4කින් මුදල් ලබාගැනීම හා ආපසු ගෙවීම​

අයදුම්පත පුරවන්න

විනාඩි 5කින් අයදුම්පත පුරවන්න

අනුමැතිය සඳහා රැඳී සිටින්න

ණය මුදල සඳහා විනාඩි 30ක් ඇතුලත අනුමැතිය

මුදල් ලබාගන්න

ණය මුදල සඳහා විනාඩි 30ක් ඇතුලත අනුමැතිය

නැවත ගෙවීම

අපගේ බැංකු ගිණුමට නැවත ගෙවන්න.

ක්ෂණික ණය සදහා

ක්ෂණික ණය සදහා අයදුම් කරන්නේ ඇයි ?

මේ සඳහා එකින් එක වෙනස් වූ හේතු ගණනාවක් ඇති බැවින් අප විසින් සවිස්තරාත්මක තොරුතුරු නොඅසයි. ඔබගේ ඊලග වැටුප් දිනය තෙක් කාලය තුල ඔබට හදිසි බිල් ගෙවීමක් හෝ වාහන අලුත්වැඩියාවක් වැනි අවස්ථා එලබෙන බව අපි දනිමු. එවැනි අවස්ථාවකදී අප ඔබගේ සහයට සිටි. ඔබ විසින් කල යුත්තේ අපගේ අයදුම්පත නිවැරදිව සම්පුර්ණ කිරීම පමණයි.

Add Your Heading Text Here

ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය

මුදල් ලබාගන්නා ආකාරය

ඔබ මුදල් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

ණය මුදල අනුමත වූ වහාම ඔබගේ ගිණුම් අංකයට මුදල් බැරකර ඊ මේල් හෝ කෙටි පණිවිඩයකින් දන්වනු ඇත. ඒ සදහා ඔබගේ ගිණුමේ විස්තර ඔබගේ ණය ඉල්ලුම් පතෙහි නිවැරිදිව සදහන් කරන්න.

ණය ලබා ගැනිම සදහා අවශ්‍ය තොරතුරැ